http://thcsmetri.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/02/2019

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019- 2020

Kính mời các vị phụ huynh theo dõi hướng dẫn tuyển sinh tại đây!

/Media/THCSMetri/CV_412_TS_dau_cap.pdf